Trenerinstruks

Trenerens hovedoppgave er å trene spillerne, slik at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får optimal individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Asker-håndball står for bredde og miljø (vi har plass til alle).

Treneren rapporterer til sportslig leder (SPL), og har ansvaret for å følge rammeplanen utgitt av styret eller pålegg fra SPL. Trener er ansvarlig for å tilrettelegge treningen for sesongen og den enkelte treningskveld deretter. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Alle spillere tom 14 år har rett til et likeverdig spilletilbud. Fra 15 år har alle rett til et spilletilbud, men kan konkurrere seg til plass på satsningslag.

Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Asker-håndball (dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser både til trener og spillere!).

Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og spesielt oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen og miljøet.

Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek (alvoret kommer tidsnok allikevel, jfr. Barneidrettens intensjoner). Laget skal ikke toppes før evt. de siste 5 min. av hver kamp (hvis seieren kan sikres). Innsats = prestasjon. Spillere skal tom 14år kun trene og spille på det alderstrinn de hører hjemme (ref.årringvedtaket)

Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen og godkjennes av sportslig leder. Det skal være minst 3 foreldre eller voksne med og overnatte med laget (turneringer borte), og minst en av disse skal ha samme kjønn som laget. Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom.

Trener/lagleder plikter å melde til den respektive skole v/rektor/vaktmester minst 1 dag før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Dersom dette ikke blir gjort, kan man risikere å bli utestengt for resten av sesongen.

Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss (samling rett etter kamp er positivt!).

Roller/arbeidsoppgaver for trenere

  • Sammen med SPL utvikle aktiviteter for laget i samsvar med håndballgruppas rammeplan.
  • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre treninger og andre aktiviteter.
  • Planlegge for lagets utvikling over tid.
  • Utnytte tildelt treningstid fullt ut. Ubenyttede treningstider (over lengre perioder) skal meddeles sportslig leder i styret.
  • Sammen med lagets oppmann å sørge for at førstehjelpsutstyr alltid er tilstede under trening og kamper.
  • Delta på klubbens lagledermøter/trenerforum
  • Til enhver tid å følge de instrukser som klubbens styre/SPL gir.
  • Forplikte seg til å påvirke til et rusfritt håndballmiljø.
  • Bidra til at det er et godt sosialt miljø internt i laget, mellom lag i håndballgruppa og mellom laget og andre klubber.
  • Plikte å kjenne og følge klubbens vedtekter, RØNs, Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler.