Velkommen som Lagleder i Asker Sk Håndball - er under revidering til ny sesong 21/22

Som oppmann er du en del av ledergruppen i Asker SK Håndball. Det vil si at du er lagets øverste leder. Dette betyr at du har myndighet til å påvirke beslutninger og til å lede lagets utvikling innenfor de rammene som er gitt i klubbens strategi. Det betyr videre at du ikke er lagets tillitsmann, og at du av og til må ta upopulære avgjørelser til klubbens beste. Det som er klubbens beste er som regel også lagets beste. Men du kan komme i dilemmaer, og for å unngå dette er det i oppmannsinstruksen og gjentatt i klubbens sportslige rammeplan, at alle yngre lag skal ha en foreldrerepresentant. Denne er mer å regne som lagets tillitsmann. I tillegg bør det også velges en dugnads-/arrangementsansvarlig, en økonomiansvarlig, og en webansvarlig, samt eventuelle andre roller dere måtte ønske å etablere i laget. Disse rollene er til for at du som oppmann skal kunne lede, og ikke skal komme i dilemmaer hvor du selv er utførende innenfor viktige funksjoner og dermed unngå å møte deg selv ”i døra” når du i neste sving skal lede og ta avgjørelser. Din nærmeste støttespiller er klubbens daglige leder og styrets representanter innenfor de ulike funksjonsområdene.

Asker SK Håndball er en stor virksomhet som årlig sysselsetter ca 50 trenere, 40 dommere, og arrangerer trening og seriespill for over 400 spillere og 40 seriepåmeldte lag, fordelt på ca. 25 treningsgrupper. Det sier seg selv at dette er krevende, og oppmannsrollen er en viktig faktor for å få til ledelsen av lagene i klubben. Mens styret legger sentrale føringer og retningslinjer, og veileder mot en enhetlig strategi, må oppmennene viderebringe dette inn i sitt eget lag. Det er også viktig at lagene ser etter gode støttespillere i sin foreldregruppe til styrearbeid, og vi oppfordrer til å være aktive med å rekruttere inn styremedlemmer.

Frem til og med lagene er 15 år er du også trenerens overordnede administrative ansvarlig, hvor du her har klubbens sportslige leder som din nærmeste støttespiller, og hvor denne naturligvis er faglig ansvarlige.

Å være oppmann innbærer:

 • Å være lagets leder & styrets kontaktperson
 • Å etablere og lede en ledergruppe bestående av minimum en foreldrerepresentant, oppmann og hovedtrener
 • Å utvikle laget sammen med foreldregruppa


Å være leder innebærer å balansere sin rolle som del av klubbens ledergruppe på den ene siden og foreldrenes kontaktpunkt på den andre siden.
Oppmannens kontaktpunkt mot styret/klubbens ledelse vil være:

 • Daglig leder: Hovedkontakt
 • Eventuelt styrets aktuelle kontaktperson avhengig av saken


Klubbens styringsdokumenter er dine viktigste verktøy
De viktigste styringsdokumentene du som oppmann har som hjelpemidler, er følgende:


Da gjenstår å ønske deg og laget lykke til, og vi gleder oss til samarbeidet med deg som oppmann.

Last ned hele informasjonsskrivet til våre oppmenn ved å klikke her.

Med vennlig hilsen
Styret i Asker SK Håndball

Instruks for oppmann og foreldrekontakt

Her er rolle- og oppgavebeskrivelse for oppmannsvervet og foreldrekontakt.

Styret i Asker håndball etablerer oppmenn for hvert lag, og oppmannen er kontaktleddet mellom styret og laget, og ansvarlig for at lagets totale virksomhet og informasjon er i samsvar med virksomhetsideen. Dette betyr å ha den fulle oversikt, men involvere, engasjere og delegere oppgaver videre!

Det er laget som har det fulle ansvaret for å utnevne oppmann, og oppmannen skal sørge for at dette er gjort før han/hun eventuelt fratrer. Oppmann som fratrer har ansvaret frem til ny oppmann er på plass.

Oppmannens rolle

 1. Oppmann er øverste leder og styrets kontaktperson.
 2. Oppmann skal etablere en ledergruppe der alle beslutninger skal forankres. Bestående av minimum en foreldrerepresentant, oppmann og hovedtrener.
 3. Oppmann skal sørge for en motiverende og god organisering av laget slik at arbeidsbyrden blir overkommelig for involverte og slik at roller er klare og oppgaver er ivaretatt: Foreldrerepresentant er foreldrenes hovedkontakt. Under denne bør det være en arrangmentsansvarlig/dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig, materialansvarlig og en sosialansvarlig, samt en transportansvarlig dersom foreldrene ønsker å dele på kjøring. Trener bør ha minst én, gjerne to, assistenttrenere som er voksne fra foreldregruppa og som bidrar på benken i kamper "bak" treneren, med coaching av barna og til hjelp for treneren ved behov.
 4. Oppmann skal signere trenerkontrakt sammen med sportslig leder i styret, og se til og løpende følge opp at trener utarbeider planer og følger disse på en strukturert og målrettet måte. Oppmann skal positivt engasjere seg i hvordan trenerne leder laget både i kamp og på trening, ikke på det sportslige, men på det menneskelig plan.
 5. Oppmann skal være opptatt av kulturbygging: Foreldregruppen, trenere, spillerne, ledergruppen skal alle opptre og representere Asker Skiklubbs håndballgruppe på en måte som alle er stolte av, både i kommunikasjon innad i laget, mellom personer i laget, under kommunikasjon med andre lag, styret og andre eksterne, og under kamp.
 6. Styret representert ved nestleder er oppmannens hovedkontakt og spesielt knyttet til administrative gjøremål, mens styret representert ved sportslig leder er oppmannens kontakt vedrørende sportslige forhold.
 7. Oppmannen skal se til at laget har den rette representant i styret eller utvalg når styret eller årsmøtet ber om dette.


Oppmannens oppgaver
Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, foreldre, trenere og styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. Oppmannen er ansvarlig for å holde seg à jour med klubbens, RØNs, Norges Håndballforbunds og Norges Idrettsforbunds lover og regler, samt klubbens referater og vedtak, og at laget forholder seg til disse. Oppmannen rapporterer til styret.

For å oppnå dette, skal oppmennene særlig ha et hovedansvar for at lagets lagledelse som helhet utfører blant annet følgende aktiviteter;

 • Legge til rette for at sesongen planlegges best mulig gjennom å gjennomføre spillerundersøkelser og foreldremøter. Avklare antall lag for seriespill og cup-deltakelser så tidlig som mulig og i god tid før frister.
 • Kontrollere og levere til styret fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse fødselsdato og tlf.nr. til hver spiller. Listene skal holdes à jour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til sekretær.
 • Budsjettere lagets aktiviteter og ansvarlig for å følge opp økonomien deretter. Levere ut treningsavgifter og lisens til lagets spillere, sjekke at lisens (fra det året spiller fyller 13 år) betales og dokumenteres i egen perm til kampdokumentasjon.
 • Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid. (drakter, førstehjelputstyr og lignende.) Organisere vask og ta inn drakter dersom en spiller slutter.
 • Fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og event. foreldre (må sjekke kampdagbok for endringer minst ukentlig). Utarbeide kjørelister til kamper og cupper
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for laget og event. foreldregruppen.
 • Være ansvarlig for fordeling av oppgaver iforb. med arrangementer og dugnader som laget har blitt tildelt av styret (for eksempel loddsalg og annet. Det er viktig at oppmann stimulerer laget og foreldre til innsats for klubbens økonomi)
 • Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder på kamper dersom dette er nødvendig.
 • Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret.
 • Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å være orientert om styrevedtak og annen korrespondanse som blir gitt til laget/oppmann fra styret/ klubben.
 • Skrive en sesong-/årsrapport for laget. pr. 31.12 og 20.6. som leveres styret. Bør inneholde både sportslige og sosiale punkter.


Roller/arbeidsoppgaver for foreldrekontakt
Foreldrekontakten utgjør ledergruppen sammen med oppmannen og hovedtreneren. Foreldrekontakten skal avklare ansvarsområde sammen med oppmannen. Oppgaver som skal fordeles i foreldregruppen inkluderer:

 • Hovedkoordinator og hovedkontakt/talerør mellom foreldre og lagledelse/trenere. Innkalle til foreldremøte.
 • Økonomi og markedsansvarlig, herunder budsjett, regnskap, lagkasse, stipend, sponsorer og andre inntekter. Ansvarlig for utdeling av håndball-lodd.
 • Hovedansvarlig for dugnader og arrangementer i klubbens regi; vakt i haller etc. Ansvarlig for å skaffe og varsle foreldre til lagets arrangementsvakter (sitte i sekretariatet, kioskvakt og ha kasseansvar). Sette opp vaktliste og melde tilbake til arrangementansvarlig hvem som har vakt. Helhetlig oversikt og fordeling av innsats blant foreldre for alle typer arr; også egeninitierte dugnader i laget - Ha oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og hvem det er sin tur til dugnadsinnsats neste gang.
 • Hovedansvarlig materialforvalter. Bestilling av drakter og utstyr. Kontakt med trykkeri og leverandører.
 • Sosiale tiltak ifbm. og utenom trening/kamper. Foreslå og koordinere felles opplegg som bespisning, sosialt samvær etc. under cuper/arrangementer.
 • Ansvarlig for organisering i forbindelse med cuper (for eksempel kjøring, overnatting, samle inn cupavgift, sosialt samvær osv).
 • Annet foreldregruppen og laget finner nødvendig å koordinere.


Antall personer som gis et direkte ansvar vil avhenge av lagets størrelse. En god organisering vil legge til rette for trivsel, samhold og utvikling. Det er derfor viktig at lagets organisering er best mulig – Profesjonalitet, også i lagledelsen, er et stikkord!