Informasjon Føyka-Drengsrud prosessen

Her finner du informasjon om Føyka-Drengsrud prosessen.

Den tidligere styringsgruppen ble nedlagt i forbindelse med kommunens vedtak om områderegulering av Drengsrud.
Det er nå oppnevnt et forhandlingsutvalg som skal forhandle med Asker kommune, og vurdere om det er av interesse å fremlegge et forslag for klubbens styre.

Innhold (du må navigere nedover skjermen):

 • Forhandlingsutvalgets mandat og vedtak på årsmøte.
 • Rådmannens framlegg til formannskapet 8. februar - Korreksjonen av Rådmannens framlegg etter skiklubbens presisering
 • Asker Skiklubbs vurdering av forslaget til Drengsrud Idrettspark mv sendt Asker kommune (9/12-17).
 • Asker Skiklubbs innspill til bygningsrådsmøte 18 okt vedr områderegulering for Drengsrud idrettspark mv(17/10-17)
 • Asker Skiklubbs høringsuttalelse til planforslag Drengsrud idrettspark(11/9-17)
 • Areal og baner - Føyka og Drengsrud - illustrasjoner (23/6-17)
 • Orientering til bygningsrådet om reguleringsplan for Drengsrud idrettspark ifm behandling 21.06.17
 • Mål og planer for utvikling av Føyka og Drengsrud per juni-17
 • Orientering til kommunestyrerepresentantene i forbindelse med behandlingen av områdereguleringsplanen for Føyka/Elvely 23.05.17
 • Styringsgruppe Føyka-Drengsrud - sammensetning og mandat per april-17

Areal og baner - Føyka og Drengsrud - illustrasjoner (23/6-17)

Skisser og fakta(trykk på bildet for å bla gjennom lysbildene).

Vennligst ta kontakt hvis du finner feil.

 


Mål og planer for utvikling av Føyka og Drengsrud (juni-2017)

Bakgrunn

 • Asker Skiklubb, Asker kommune og grunneierne på Elvelyområdet har i flere år arbeidet med planer for utvikling av Asker sentrum som betyr redusering av Føyka som idrettsområde.
 • Asker Skiklubb og Asker kommune har parallelt arbeidet med planer for Drengsrudområdet som nytt idrettsområde.
 • Asker Skiklubb og Asker kommune eier hver ca. 50 % av arealet på Føyka.
 • Asker kommune eier eksisterende areal på Drengsrud, inklusive eksisterende to fotballbaner.
 • "Kollen" er eid av privat grunneier.

Status reguleringsarbeid

 • Reguleringsplan Føyka/Elvely ble vedtatt 23. mai 2017.
 • Reguleringsplan for Drengsrud (både idrettsområdet og boliger), forventes vedtatt mot årsskiftet 2017/2018
 • Reguleringsplan for «Kollen» til friområdet ligger noe etter Drengsrud, og blir nok ikke vedtatt før nærmere påske 2018.

Asker Skiklubbs målsetninger

 • Etablering og eierskap til et moderne og funksjonelt idrettsanlegg på Drengsrud som kan erstatte og ytterligere komplettere de mulighetene som Føyka området gir i dag.
 • Oppføring av et nytt klubbhus med tidsmessige funksjoner for det nye anlegget og som møteplass for hele Asker Skiklubb.
 • Tilgang til området definert som "Kollen" på Drengsrud som friområde med full adgang for allmennheten
 • Eierskap til område for fotballstadion på Føyka med muligheter for utvikling.
 • Et resultat av hele endringsprosessen som sikrer Asker Skiklubb bærekraftig egenkapital i årene fremover.
 • Framdrift i Asker kommunes planer om idrettshall ved Borgen skole slik at denne kan stå ferdig sammen med øvrige anlegg.
 • Eksklusiv tilgang til nye arenaer/baner andre steder i Asker.

Fremdriftsplan - Asker Skiklubb - Asker kommune 

Nedenstående punkter vil bli utredet og diskutert i møter med kommunen i løpet av 2017. Dette for å kunne være beredt på å starte forhandlinger i 2018, når de siste reguleringsplanene er vedtatt. Resultatet av disse forhandlingen vil bli fremlagt på årsmøtet for beslutning.

 • Samarbeid med Asker kommune om reguleringsplan og etterfølgende detaljplanlegging av Drengsrudanlegget.
 • Avklaring av fremtidig eierskap og bruk av fotballstadion på Føyka
 • Best mulig klarlegging av prosess for realisering av Asker Skiklubbs og Asker kommunes eiendommer på Føyka
 • Best mulig klarlegging av prosess for etablering av anleggene på Drengsrud

Figuren nedenfor illustrerer en mulig tidslinje for prosessen.

Asker Skiklubb v/styringsgruppen Føyka - Drengsrud
juni 2017


 

"Styringsgruppe Føyka-Drengsrud" består per april-17 av:

 • Halvard Kverne (leder, Styringsgruppen),
 • Vegard Olderheim,
 • Tor Hannibal Fossum,
 • Steinar Bustad,
 • Eva Sunde Scheel (Daglig leder Asker Skiklubb),
 • Rune Singstad (Ansatt, Asker Skiklubb)
 • Øivind Gultvedt (Styremedlem, Asker Skiklubb)
 • Didrik von Hafenbrädl (Formann Asker Skiklubb)

Styringsgruppens mandat finner du her : 

Styringsgruppe Føyka-Drengsrud - mandat - 2017-04-25.pdf


Føyka og Drengsrud - Kortfattet status per juni-16

Referat fra medlemsmøte 6. juni 2016

--

Asker kommune og Asker Skiklubb inngikk i 2010 en intensjonsavtale for å vurdere utvikling av Føykaområdet. De to partene eier hver sin halvpart av området. Skiklubbens hensikt var å utnytte det verdimessige potensialet til å sikre et økonomisk fundament for klubben framover, samt å utvikle nye og bedre idrettsanlegg. Asker kommunes hensikt var å legge til rette for videre tettstedsutvikling av Asker sentrum.

Første fase i arbeidet var å utarbeide et forslag til reguleringsplan for området. Elvely-kvartalet ble også inkludert i reguleringsområdet, og arkitektfirmaet Dark Arkitekter ble engasjert for utarbeidelse av planen. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med representanter for grunneierne. Forslaget til reguleringsplan, som er et privat reguleringsplanforslag, er nå ferdigstilt og vil bli fremmet for formell behandling i Asker kommune vinteren 2016. 
Planforslaget legger til rette for en omfattende bolig- og næringsutbygging. Blant annet over 600 boligenheter. Den eksisterende kunstgressbanen forutsettes å bli liggende der den er i dag, og med muligheter for utvikling med tribuner og eventuell næringsvirksomhet.
Parallelt med planarbeidet for Føyka har det vært arbeidet med å finne tilfredsstillende arealer for nye idrettsanlegg. Både for de anleggene som blir borte fra Føyka, og for muligheter for videre anleggsekspansjon. Det har vært et ledende prinsipp for Asker Skiklubb at det ikke skal kunne foretas fysiske utbyggingstiltak på Føyka før det er etablert tilfredsstillende idrettsanlegg et annet sted. Dette kravet er derfor nedfelt i rekkefølgebestemmelsene i Føykaplanen.
Det aktuelle området for nye anlegg er på kommunens eiendom på Drengsrud. Det er nå under utarbeidelse en reguleringsplan for et område på totalt ca. 130 dekar, omfattende Drengsrud Idrettspark, et boligområde og en urnelund tilknyttet Vardåsen kirke. Arbeidsgruppen for denne planen består, foruten Asker kommune, av representanter for Asker Skiklubb og for boligutbyggerne. Et arkitektfirma vil nå bli engasjert for å bistå arbeidsgruppen i å finne de best mulige løsninger for omfang og lokalisering av de ønskede anlegg på området. Forslag til reguleringsplan vil deretter kunne bli utarbeidet.
I tillegg til planarbeidet for selve idrettsområdet på Drengsrud har Asker Skiklubb engasjert seg sterkt i disponeringen av det tilgrensende området syd for idrettsområdet og vest for Vardåsen kirke. Det anses svært viktig at dette området sikres for fri tilgang for allmennheten, både for generelle friluftsaktiviteter og for atkomst til Vardåsenmarka. Området eies av Drengsrud gård. Asker kommune har imidlertid startet en prosess overfor grunneier med sikte på slik allmenn tilgang.

Oppsummert er altså situasjonen slik når det gjelder status og videre fremdrift:

 • Reguleringsplanen for Føyka forventes å gjennomgå politisk behandling i 2016, med sannsynlig stadfestelse i 2017. Det er viktig å være klar over at en reguleringsplan iverksetter i seg selv ingen utbygging. Den forteller bare hvilke rammer og muligheter man har ved en eventuell utbygging.
 • For Drengsrudområdet vil forslag til reguleringsplan sannsynligvis kunne foreligge vår/sommer 2016. Planforslaget vil fortelle hvilke anlegg det er plass til, og hvordan området kan bli seende ut. Samtidig bør Asker kommune ha avklart forholdene for området vest for kirken. Disse to avklaringene vil gi Asker Skiklubb grunnlag for å vurdere om flytting fra Føyka til Drengsrud er attraktivt.
 • Dersom Asker Skiklubb finner arealsituasjonen på Drengsrud tilstrekkelig interessant, vil det kunne startes konkrete diskusjoner med Asker kommune, og mulige andre, om det totaløkonomiske opplegget for utvikling av Føykaeiendommen, og for utbygging og eierforhold til grunn og anlegg på Drengsrud. Dette vil medføre en lang rekke omfattende problemstillinger, som krever grundige utrednings- og beslutningsprosesser i Asker Skiklubb.
 • Desember 2015