Kommunikasjonsregler

Vi ønsker å fremstå som ryddige og godt organiserte i all vår kommunikasjon, både internt og eksternt. Derfor er det laget noen enkle retningslinjer for kommunikasjon via Lagleder.

  1. Kommunikasjon mot NHF region øst og NHF for øvrig skal skje i forståelse med styret i ASKH.
  2. Kommunikasjon med eksterne, herunder f.eks. kommunen, vaktmesteren i Leikvoll, andre idrettsforeninger osv. skal normalt skje via styret, og alltid dersom temaet er av negativ karakter. Dersom du kontaktes av disse og dette gjelder sak av negativ karakter, skal dette viderebringes til styrets ansvarlige person for det aktuelle temaet.
  3. Kommunikasjon mellom lagene i klubben av negativ karakter skal vi unngå, og denne bør uansett løses på laveste nivå - dvs. mellom Laglederne. Styret involveres kun dersom saken ikke lar seg løse. Styret er opptatt av at kulturutviklingen i klubben skjer slik denne er beskrevet i vår Sportslige rammeplan.
  4. Kommunikasjon internt i laget skal i størst mulig grad være åpen, og bør involvere Lagleder uansett karakter. Unntak dersom Foreldrekontakt er mer naturlig ihht sakens karakter.
  5. Enkeltforeldre skal ikke ta direkte kontakt med styret. Deres kontaktperson er Lagleder dersom dette finnes. Dersom laget ikker har Lagleder tar man kontakt med rette vedkommende i styret. Styret skal kontaktes direkte dersom en sak ikke lar seg løse på dette via Lagleder. På samme måte skal styret tilstrebe å ikke diskutere saker direkte med foreldre eller spillere uten at Lagleder er informert så langt dette er forsvarlig.
marianne 2021-09-20 11:18:36

Håndballstyrets referater 2018

Referat fra håndballgruppens styremøter.