Økonomiinstruksen

Oversikten gjelder deling av utgifter mellom klubben (gjennom den ordinære treningskontingenten), laget (gjennom innsamling til lagskasse) og spilleren selv (betales og gjøres opp privat utenfor lagskasse og klubbens økonomi for øvrig). Det vil gjelde særskilte regler for elitelagene iht. egne budsjett for disse.   Kl = Klubben betaler, dekkes av treningsavgiften: La = Laget betaler fra lagskasse e.l. Sp = Spillere  betaler 

ARRANGEMENT
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Seriepåmelding [1] X    
2 Cuper inkl felles bestemt avslutningscup (kun påmelding, ikke deltakeravgift)
for hvert lag [2]
X    
Representasjonscuper (kun påmelding, ikke deltakeravgift)
(Nordencup, Østlandsserien,
Bring, Spar, NM)
X    
Beachserier (Dersom dette
ikke er et felles tilbud til alle
lag i klubben)
  X  
Påmeldingsavgift
der bare deler av laget deltar [3]
    X
Deltakeravgift til cuper     X
Påmeldingsavgift andre cuper   X  
Reise og oppholdsutgifter     X
Utgiftsutjevning NHF-serier og Landsserien 18 X    
Utgiftsutjevning Bringserien og andre serier   X  
MATERIELL
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Et draktsett, borte eller hjemme hvert andre år X    
Draktsett, dersom det påføres navn på draktene     X
Trykk av egen reklame [4]   X  
Trykk av Nr, klubblogo og klubbreklame på drakter X    
Vannbasert klister og annet medisinsk utstyr i kamp   X  
Klister og tape til personlig bruk på trening og kamp     X
Medisinbag per treningsgruppe (normal varighet: 3-5 år) X    
Påfyll medisinbag ved sesongstart per treningsgruppe X    
Påfyll medisinbag gjennom året   X  
To sett markeringsvester (12 stk) hvert 3. år X    
Markeringshatter per treningsgruppe X    
Lagsbag per treningsgruppe X    
Ekstra treningsutsstyr X    
TRENERUTGIFTER
 Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Standard honorar for trenere per treningsgruppe X    
Ekstra honorar til trenere og evt andre   X  
Treningsdress til trenere og oppmann   X  
Treningsavgift til spillere på A-lag som deltar i styre, trener el X    
På forhånd avtalt kursavgifter for trenere X    
ANDRE UTGIFTER
Spesifikasjon av utgift KLUBB LAG SPILLER
Kostnader til dommerutdanning av spillere og andre
som dømmer for klubben. Drakt til dommere
X    
Trening tildelt av klubbens treningstider og andre sentralt
pådratte driftsutgifter
X    
Annet som laget bestemmer skal dekkes av felleskassen   X  
 BØTER, GEBYRER mv.

Utgifter påberopt av NHF som følge av bruk av ikke spilleberettiget
spiller (ikke betalt lisens f.eks.), omberamming av kamper, ikke
oppmøte på kamp (walk over), straff pga. oppførsel eller liknende
betales direkte av laget. Laget vurderer selv om de vil
viderebelaste enkeltspillere eller andre som er årsaken til
kostnaden.

  X  

Kostnader knyttet til trekking av lag fra serien, så lenge dette er
godkjent av klubbens sportslige leder før trekkingen finner skjer.
Dersom godkjenning ikke foreligger, må laget betale selv.
Godkjennelse er betinget av at det var sportslig grunnlag for den
opprinnelige påmeldingen, at det er arbeidet aktivt for å unngå
trekking, og at styret vurderer trekking som beste løsning.

X (X)  

  [1] Det kan være at laget må betale deler av denne selv dersom laget ønsker påmelding av antall lag ut over hva som styret anser som tilrådelig for klubben som helhet (basert på sportslige vurderinger) [2] Inntil kr. 1.000 per lag per cup [3] For eksempel etter uttak som resulterer i toppet lag i PW-cup [4] Trykking skalskje i tråd med klubbens profil og hos klubbens valgte trykkeleverandør (slik at riktige logoer og rett profil blir benyttet). Spesiell info angående medisinsk forbruksmateriell under trening og kamp. Dette følger av økonomiinstruksen:

  1. Medisinsk førstehjelpsutstyr betales av klubben ved førstegangs påfylling av medisinkoffert ved sesongstart hvert år. Påfyll gjennom året betales fra lagskassen.
  2. Medisinsk forbruksmateriell som klister og tape inngår også i førstegangs påfylling før sesongstart. Klister er kun ment å benyttes til kamper. Tape er kun ment brukt til førstehjelp. Taping pga. skade skal er kostnader den enkelte spiller selv må bære - Ofte vil dette kunne dekkes av forsikringen Lise Pluss dersom skade har skjedd under håndballaktivitet.

Altså:

  1. Tape og klister som spillere bruker på trening skal betales av spillerne selv.
  2. Klister til bruk i kamp ut over førstegangs påfylling holdes av lagskassen.
  3. Tape som ikke brukes til førstehjelp skal kjøpes inn og betales av den enkelte spiller direkte selv.