Rekrutteringspolicy

Rekruttering er en svært viktig aktivitet i klubben, og det er en grunnleggende forutsetning for sunn fremtidig drift at rekrutteringen skjer etter en langsiktig strategi og en fast filosofi. Følgende områder anses viktig for rekruttering i Asker SK Håndball:

  1. Trenerrekruttering
  2. Dommerrekruttering
  3. Spillerrekruttering
  4. Lederrekruttering
  5. Styrerekruttering


Ad 1 – Trenerrekruttering
Asker satser på trenerutvikling. Trenere for yngre lag skal først og fremst rekrutteres gjennom våre egne rekker. Det vil si at spillere og foreldre med gode forutsetninger skal satses på.

Trenerrekruttering skjer i samarbeid med sportslig leder, men det er lagledelsens hovedansvar å følge opp trenerbehovet til og med 15 års klassen. Dette betyr at lagledelsen må evaluere og vurdere trenerbehovet og ha en tett dialog med sportslig leder om eventuelle behov for ny trener.

Trenere til og med 15 år rapporterer til lagets oppmann. Trenere på lag over 16 år rekrutteres av og rapporterer til styret.

Alle trenere som viser den rette interessen skal få tilbud om trener I og forventes å ta dette. Trenere skal deretter få tilbud om trener II og III så sant de har forutsetninger for å ha en trenerhorisont i Asker SK Håndball på minst tre og fem år. Trenere med trenerpotensiale på høyeste seniornivå skal også oppfordres til trener IV om de ønsker dette.

14-års lag skal motiveres til å sende interesserte spillere på trener I kurs. Asker SK Håndball arrangerer trener I kurs i egen regi 1-2 ganger i året, og minst hver høst. Spillere på lag fra og med 14 år skal oppfordres til å være hjelpetrenere på yngre lag og honoreres for dette med kr. 2.000 (2008).

Det er en målsetting at alle lag fra og med 16 år skal ha minst to spillere som er trenere for yngre lag. Alle trenere skal ha kontrakt. Alle trenere skal tilbys konkurransedyktig betingelser.

Trenerens viktigste styringsdokument er trenerkontrakten og klubbens sportslige rammeplan.

Alle trenere tilbys attest når de slutter.


Ad 2 – Dommerrekruttering
Dommere skal først og fremst rekrutteres gjennom våre egne rekker. Alle lag fra og med 12 år skal rekruttere minst en ny dommer hvert år fra lagets foreldre- eller spillergruppe.

Noen av klubbens mest erfarne dommere skal engasjeres som veiledere for våre nyeste dommere.

Dommere med forutsetninger for dette skal få tilbud om videreutdanning.

Dommere skal tilbys konkurransedyktige betingelser, og dommere som dømmer mye og over flere år skal honoreres særskilt. 14-års lag skal motiveres til å sende flest mulig spillere på dommerkurs. Asker SK Håndball arrangerer dommerkurs i samarbeid med NHF 1-2 ganger i året, og minst hver høst.

Våre nyeste og yngste dommere skal settes opp på kamper i serie og cuper for de yngre årsklassene. Etter hvert som de får erfaring skal de få utfordringer på eldre nivå i samråd med dommeransvarlig.

Ad 3 – Spillerrekruttering
Hver sommer skal det rekrutteres særskilt til håndballskolen og yngre lag gjennom informasjon som sendes ut i forbindelse med skolestart til nærliggendes skoler, samt annonse i Asker og Bærum Budstikke og artikkel i klubb-bladet og nettsidene.

Det skal satses særskilt på gutterekruttering fra ung alder. Tiltak i denne forbindelse skal planlegges og koordineres av et eget utvalg.

Det skal også særskilt satses på målvaktsrekruttering gjennom retningslinjer til alle yngre lag, samt etablering av særskilt målvaktsakademi.

Det er også viktig at trenere skoleres særskilt for trening av målvakter gjennom kursing og tilgjengeliggjøring av kursmateriell.

Lagledelsen skal oppfordres til å satse på rekruttering. Vi sier i utgangspunktet aldri nei til en ny spiller, uansett årsklasse.

Styret skal hele tiden satse på å oppfylle behov for hjelpetrenere og tilgang på halltid tilpasset gruppens størrelse. Våre grupper fra 13 til 18 år bør bestå av minst 25 spillere, og rekrutteringsgrunnlaget skal først og fremst legges i tidligere aldersklasser.

Lagene skal følges opp på oppnåelsen av dette målet.

Spillerrekruttering fra andre klubber skal ikke skje aktivt før 16 års klassen, og reglene for skriftlig varsling i forkant til spillerens klubb via styret skal alltid følges. Asker vil tilsvarende slå hardt ned på andre klubber og innrapportere disse til NHF dersom disse reglene ikke følges ved rekruttering fra oss.

Spillerhenvendelse til våre naboklubber; Vollen, Holmen, Jardar, Bærums Verk, Haslum, Helset og Stabæk skal ikke skje uten at dette er avklart med sportslig leder i forkant. Dersom spillere fra disse klubbene henvender seg til oss, så skal vi gi beskjed om at vi ønsker at de sier i fra til sin egen trener om at de vil skifte klubb til Asker, før vi foretar ytterligere samtaler med spilleren. Dersom det oppdages at nevnte klubber ikke følger tilsvarende prinsipp ovenfor Askers spillere, skal styret ved sportslig leder umiddelbart ha informasjon om dette slik at tiltak ovenfor den aktuelle klubben kan iverksettes.

Det forutsettes alltid at rekrutteringsinitiativene, uansett årsklasse, skal være en oppgave for trenerteamet i de enkelte lagene.

Styret skal for 18 år og senior legge til rette for rekruttering gjennom samarbeid med andre klubber, etablere partneravtaler, og veilede trenerne, men det er trenernes hovedansvar å rekruttere.

Alle spillere på nivå 1 skal ha kontrakt fra og med den sesongen de fyller 16 år.

Spillerrekruttering til seniorlagene skal som hovedregel skje fra egne juniorlag. Rekruttering fra andre klubber skal alltid være fokusert på langsiktighet – Dvs. at spillere som rekrutteres har et langsiktig formål med overgangen til Asker. Vi ønsker kun spillere med en lojalitet til Asker SK Håndball. Økonomisk kompensasjon skal styrebehandles og skjer normalt ikke. Dog kan det etableres det særskilte pakker (slippe treningsavgift, utgiftsdekning og lignende) for noen utvalgte spillere. Pakken bestemmes av styret. Trenerteamet bestemmer hvem som er kvalifisert til å motta en slik pakke. Kriteriene er både sportslige og miljømessige betinget.

Ad 4 – Lederrekruttering
Ledere til lagene (oppmenn) skal rekrutteres fra laget selv. Denne velges av foreldremøtet til og med 18 år, og av spillergruppen på seniornivå. Det skal også velges en hovedrepresentant for foreldrene som bindeledd mellom foreldre og lagets trener og oppmann. Denne sammen med oppmann og hovedtrener utgjør lagets hovedledelse.

Seniorgruppen skal også velge en spillerrepresentant (kaptein) til ledelsen av laget. Denne sammen med oppmannen og hovedtrener utgjør lagets hovedledelse.

Styret skal legge til rette for god lederopplæring gjennom 2-3 oppmannsmøter i året og gode veiledninger i form av årshjul, instrukser og rutiner som tilgjengeliggjøres på nettsidene.

Sportslig rammeplan er også et av oppmannens viktigste virkemidler for utøvelsen av sin lederrolle. Styret skal oppfordre til at lag organiseres med flest mulige støttefunksjoner, og skal aktivt veilede oppmenn som operer mye på egenhånd til å involvere flere.

Oppmann og trener skal ikke være samme person.

Alle ledere tilbys attest fra styret når de slutter.

Ad 5 – Styrerekruttering
Det er et grunnprinsipp i vår ledermodell at ledelsen i klubben først og fremst skal skje i de enkelte lagene. Det er i lagene, ikke i styret, vi kan forvente mest engasjement fra foreldre, og det er derfor først og fremst der vi ønsker at rekrutteringen til klubbens ledelse skal skje. Dette betyr at styret legger flest mulig oppgaver som er hensiktsmessig at løses på dugnad eller direkte i de enkelte lag, til de enkelte lagene. Styrets rolle skal derfor først og fremst være å fatte overordnede beslutninger, samt å legge til rette for utvikling av klubben gjennom å sikre klubbens lag, dommere, trenere og spillere gode rammebetingelser.

Styrets operative arbeid skal først og fremst skje gjennom ansatt daglig leder. Styrets medlemmer skal normalt ønske å sitte i minst to år når de påtar seg styreverv.

Styret bør være sammensatt av begge kjønn, og representere spillergrupper av begge kjønn.

Styret skal jobbe for å aktivisere et yngreutvalg der oppmenn for lag fra håndballskolen og opp til og med 12 år jobber med saker som særskilt angår disse spillergruppene. Disse utpeker så en representant til å legge saker frem for daglig leder som igjen vurderer behovet for opptak av saker til styret.

Styrets medlemmer som ønsker å gå ut av styret ved kommende årsmøte skal informere styrets leder om dette så tidlig som mulig, og helst allerede i november, senest i desember.

Styrets leder skal ha samtaler med valgkomiteen tidlig i desember og løpende frem mot årsmøtet. Avtroppende styremedlemmer skal aktivt selv jobbe for å finne sin erstatter, og løpende være i dialog om dette med styrets leder. Dette arbeidet bør starte senest i desember før årsmøtet hvor styremedlemmet skal gå av.

Alle styremedlemmer tilbys attest når de slutter.

Avtroppende styre skal tilby å være med på styreseminar med påtroppende styre.